Japan

Yukio Imaizumi, President

tel: +81 574550180

Dicronite of Japan

2073 Takanosu Kamono-Cho

Minokamo-Shi

Gifu, Japan

www.dicronite.com

www.dicronitejp.com

Contact